இவை ஒரு ஸ்பூன் போதும்… உங்கள் பற்களின் மஞ்சள் கறை இருந்த இடம் தெரியாமல் போய்விடும்…

​இவை ஒரு ஸ்பூன் போதும்… உங்கள் பற்களின் மஞ்சள் கறை இருந்த இடம் தெரியாமல் போய்விடும்… எவ்வளவு தான் தரமான டூத் பேஸ்ட்டுகளைக் கொண்டு தினமும் இரண்டு[…]

Read more