எல்லாம் அவன் செயல்

​அவரவர் கோணங்கள் (ஒரு சுவாரஸ்ய கதை) ஒருவன் கடவுளை நோக்கிக் கடுமையாகத் தவம் இருந்தான். கடவுள் அவன் தவத்தை மெச்சி , ‘என்ன வரம் வேண்டும் பக்தா[…]

Read more