துரோகிக்கும், எதிரிக்கும் 

திட்டுனவன் எல்லாம் வருத்தபடுறான்..!! குனுஞ்சு கும்பிட்டவன் எல்லாம்  மகிழ்ச்சிலே இருக்கான்..!!! இதுதான் துரோகிக்கும், எதிரிக்கும்  உள்ள வித்தியாசம்..!!!

Read more