விவசாயம்-வேரோடு சாயுது!

உழவா…? அழவா…? ———————————- விவசாயம்- வேரோடு சாயுது! விவசாயி- கண்கள் எல்லாம் ஆறாகப் பாயுது! ஏரும் இல்லை எருதும் இல்லை; ஏரோட்ட- எவரும் இல்லை! நீரோட்டப் பூமியிலே[…]

Read more