இது யாருக்கு அவமானம்?

  என்னதான் நடக்கிறது என கவனித்துக்  கொண்டிருந்தேன்! ஊடகங்களும் கண்டுகொள்ளவில்லை, மக்களும் கண்டுகொள்ளவில்லை. GST – வரி விதிப்பு குறித்து நொந்து கொள்ளும் நாம், வாழ்நாளில் இதுவரை[…]

Read more