உன் மனதைக் குழந்தையைப் போல் வைத்திரு

குரு ஒருவரிடம் செல்வந்தர் ஒருவர், சுவாமி! என் மனம் மிகவும் குழப்பத்தில் இருக்கிறது. என் பணியாட்கள்கூட எனக்கு உண்மையாக இல்லை. என் மனைவி, பிள்ளைகள் உள்பட உலகமே[…]

Read more