​உடற்பயிற்சி முடித்த கையோடு உண்ணக் கூடாத‌ உணவுகள்

 (AVOID THESE FOODS AFTER EXERCISE) உடற்பயிற்சி முடித்த கையோடு தவிர்க்கவேண்டிய உணவுகள் (AVOID THESE FOODS AFTER EXERCISE) நாம் தினமும் உடற்பயிற்சியை மேற்கொண்டு உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்து க்கொள்வதற்காக முயற்சிக்கிறோம். நம் உடலுக்கு சக்தியை கொடுக்கும் கிளைகோஜென் என்னும் வேதிப்பொருள் உடற்பயிற்சியின்போது வெளியேறுகிறது.  அதுமட்டுமல்லாமல் நம் தசைகளும் சேதமடைந்து விடுகின்றன, இதனால் நாம் உடற்ப யிற்சியின் மூலம் இழந்த சக்தியினை, புரதச்சத்து மற்றும் கார்போ ஹைட்ரேட் போன்றவற்றின் மூலம் பெறலாம். ஆனால் உடற்ப யிற்சிக்கு …

More