உணவா? விசமா?

உணவா? விசமா? மாமரம் தெம்பாக இல்லையா அடியுரம் இரசாயண உரமாக இடவும் மாமரம் பூக்கவில்லையா? கல்தார் இடவும் பூக்கும் போது ஈக்கள் தொந்தரவா பூச்சி மருந்து தெளிக்கவும்[…]

Read more