உங்கள் பெயரின் முதல் எழுத்து உங்களை அடையாளம் காட்டுகிறதா

​👌👌👌👍💐👍👌👌👌 *உங்கள் பெயரின் முதல் எழுத்து உங்களை அடையாளம் காட்டுகிறதா படித்து பாருங்களேன்* *A* உங்கள் பெயர் A என்ற எழுத்தில் தொடங்கினால், நீங்கள் உறுதியான ஒரு[…]

Read more