மகிழ்ச்சி உங்களை தேடி வரும்

​பெரிய ஹாலில் செமினார் நடந்து கொண்டிருந்தது. அப்போது பேச்சாளர் எல்லார் கையிலும்  ஒரு 🎈🎈 பலூனை கொடுத்து தங்கள் பெயரை எழுத சொன்னார். எல்லோரும் தங்கள் பெயரை[…]

Read more