உங்களுக்கு நிகர் நீங்களே

உங்களுக்குள் இருக்கும் தாழ்வு மனப்பான்மை போக இத கொஞ்சம் படிங்க…!!!! தன்னைப்பற்றி தாழ்வு மனப்பான்மை கொண்ட ஒருவன் கடவுளை வேண்டி தவமிருந்தபின் அவன் முன்னே கடவுள் தோன்றினார்.[…]

Read more