உங்களால் முடியும்

​புதுமையாய் சிந்திக்க அறிவு மட்டும்போதாது, துணிவும் அவசியம் !!! . சமுத்திரம் என்பது குடிக்கப் பயன்படாத தண்ணீர் என்று பார்த்து ஆதிகாலத்தில் அநேகம்பேர் அலட்சியம் செய்திருப்பார்கள். .[…]

Read more