ஈட்டி மரம்

‘ஈட்டி மரத்தை இரும்புக்கு இணையானது‘ என்று கூறுவர். தென்னிந்தியாவை பூர்வீகமாக கொண்ட இந்த மரத்தின் தமிழ் பெயர் தோதகத்தி. ஆங்கிலத்தில் ரோஸ்‌வுட் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அதிகம் மழைப்[…]

Read more