ஈடு

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 உலக பணக்காரர், கம்ப்யூட்டர் உலகின் பேரரசன் *பில் கேட்ஸ்* இடம் ஒருவர் கேட்கிறார். “உங்களை விடப் பணக்காரர் எவரும் இருக்கிறாரா ?” *ஆம்.  ஒருவர் இருக்கிறார்*[…]

Read more