ஈக்கள் எப்படி நோயைப் பரப்புகிறது?

??????????? பார்க்க அப்பாவியாகத் தெரியும் இந்த ஈக்கள் செய்யும் வேலை மிகவும் அபாயகரமானது. குப்பைகள், கழிவு நீர், மலம் போன்ற ஏராளமான கிருமிகள் குடியிருக்கும் இடம்தான் இவற்றின்[…]

Read more