இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்து

??????? ஒரு மனிதன் இன்னொரு மனிதனிடம் வந்து… மனிதன் 1 : இறைவன் எல்லாரையும் வசதியாக எல்லாம் செல்வங்களோடு வைத்திருக்கிறான். ஆனால் நான் மட்டும் பிறந்ததில் இருந்து[…]

Read more