இரண்டு மாடுகள்

​*_ஒரு ஏழை மனிதன் இருந்தான். அவனிடம் இரண்டே இரண்டு மாடுகள் மட்டும் இருந்தன._* *_அதில் கிடைக்கும் பாலில் தான் அவனது வருமானம்._* *_மனைவி, குழந்தைகளுடன் மிகவும் வறுமையில்[…]

Read more