இயற்கை முறையில் விளைந்த  தரமான விதை நெல் கிடைக்கும்   

இயற்கை வேளாண் விஞ்ஞானி கோ.நம்மாழ்வார் அவர்களால் உருவாக்கப்பட்ட நமது உலகம் இயற்கை உழவான்மைப் பண்ணையில் 100% இயற்கை முறையில் விளைந்த  தரமான விதை நெல் கிடைக்கும்  […]

Read more