இயற்கை ஆர்வாளர்களுக்கு ஒரு வேண்டுகோள்

தற்பொழுது பனைவிதைகள் விழும் காலம்.அதை சேகரித்து தரிசு நிலங்களில் வீசி எறிந்து விட்டால் அது மழைபெய்யும் போது தானாகவே தழையும். எந்தவித பராமரிப்பும் தேவையில்லை. ஆடு,மாடுகள் கடித்தாலும்[…]

Read more