இன்றுமுதல் நீ ‘சர்பத்’ என்றழைக்கப்படுவாய்

​குடிகார முனுசாமியை தொட்டியில் மூன்று முறை தண்ணீரில் முக்கி எடுத்துக் கொண்டு பாஸ்ட்டர் கூறினார். ” உன்னுடைய பாவங்கள் அனைத்தும் கழுவப்பட்டது. இன்றுமுதல் நீ பரிசுத்தமானவனாகிறாய், ”மோசஸ்’[…]

Read more