இன்பத்தின் இரகசியம்

1.நாணயமாக இருப்பவனிடம் எப்போதும் குழந்தைத் தனம் காணப்படும். 2. உன் தகுதி பிறருக்குத் தெரிய வேண்டுமானால் பிறர் தகுதியை நீ் முதலில் தெரிந்து கொள். 3.திருட்டுப் பொருளை[…]

Read more