இந்த  நிலை

*சகமனிதன்   மேல் நம்பிக்கை இல்லாததாலேயே  பூட்டு   தேவைபட்டது, இப்போழுது  பூட்டு  மேலேயும்  நம்பிக்கை  இல்லாமல்  கேமிரா  தேவைபடுகிறது.* *இன்னும்  சில  வருடங்களில்    சந்தேகப்படும்[…]

Read more