​நான் இந்துவாக இருக்க விரும்பும் காரணம்

​நான் இந்துவாக இருக்க விரும்பும் காரணம் :👇👇👍 யாரையும் புண்படுத்துவதற்கான பதிவு அல்ல… 1. கடவுள் இல்லை என்று சொன்னாலும் குற்றவாளி என்று சொல்லாத மதம். 2.[…]

Read more