​இந்தியாவின் முதல் பெண் ஆசிரியை- சாவித்திரி பாய் பூலே

​இந்தியாவின் முதல் பெண் ஆசிரியை- சாவித்திரி பாய் பூலே (03.01.1831-10.03.1897), இன்று அவர் பிறந்த நாள்.   மகாராஷ்டிராவின் சத்தார மாவட்டத்தில், நொய்காவ் எனும் இடத்தில் காந்தோஜி[…]

Read more