இதுவும் கடந்து போகும்

ஊரில் மக்கள் மத்தியில் புத்தர் பேசத் தொடங்கினார். ஒரு குரல் அவர் பேசுவதை இடைமறித்தது. தொடர்ந்து புத்தரை நோக்கி, “புத்தரே நாங்கள் உங்களைப் போன்ற எத்தனையோ ஞானிகளைச்[…]

Read more