இதுதான் வாழ்க்கை

இதுதான் வாழ்க்கை…! குருவே! என் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியே இல்லை என்றான் சீடன் ஒருவன். உடனே குரு அவனை ஒரு தோட்டத்துக்கு அழைத்துச் சென்றார். அங்கு பட்டாம்பூச்சிகள் அங்கும்,[…]

Read more