வாழ்க்கை குறுகியது, ஆனா அழகானது.

தனது மாணவர்களுக்கு ஆசிரியை ஒருவர் கூறிய ஒரு கதை: “ஒரு கப்பலில் ஒரு தம்பதி பயணம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அப்போது கப்பல் கவிழும் அபாயமான கட்டத்தில், ஒரேயொருவர்[…]

Read more