ஆசை இருக்கும்வரை

​★ஆசை இருக்கும்  வரை துன்பம்★ ஒரு குளக்கரையெங்கும் காக்கைகள் கூட்டம். மக்கள் மீன் பிடித்துக்கொண்டிருந்தனர்.  அவற்றைக் கொத்தி எடுத்துக்கொண்டிருந்தன காக்கைகள்.  அப்போது தரையில் ஒரு பெரிய மீன்[…]

Read more