அழகான வரிகள்

​✍அழகான வரிகள்…. வாழ்க்கை என்பது நீ சாகும் வரை அல்ல.. மற்றவர்களின் மனதில் நீ வாழும் வரை.. நாம் தேவையில்லை என்று சிலர் நம்மை நினைக்க துவங்கும்[…]

Read more