அல்பெண்டசோல்

அல்பெண்டசோல்! இது தற்போது  குழந்தைகளுக்கு இலவசமாக கொடுக்கப்படும் மாத்திரை ஆகும்!  ஏன்?  குழந்தைகளுக்கு வயிற்றில் புழு இருக்குமாம். அதனால் அந்த புழுவை அழிக்க இந்த மாத்திரையாம்.  என்றால்[…]

Read more