அறுவடைக்குப் பிந்தைய பொறியியல்

லூதியானா நகரில் செயல்படும் “அறுவடைக்குப் பிந்தைய பொறியியல் தொழில்நுட்ப நடுவண் நிறுவனம்’ (CIPHET) வெளியிட்டுள்ள ஆய்வறிக்கையின்படி, இந்தியாவில் அறுவடைக்குப் பிறகு வீணாகும் தானியம், பருப்பு, காய், கனி[…]

Read more