​அரிச்சந்திரன் மகா ராஜாவும்,ஸ்ரீ விசுவாமித்திர மகா ரிஷியும்

உண்மையின் உறைவிடமாக இருந்தவர் அரிச்சந்திரன்.ஆனால் அவரை விஸ்வாமித்திர மகரிஷி எண்ணிலடங்கா தொல்லைகளுக்கு உட்படுத்தினார் என்பது நாம் அனைவரும் அறிந்ததே!.ஏன் அப்படி செய்தார் என்பதை இங்கு காண்போம் .[…]

Read more