அரக்கோணம்

வேலூர் மாவட்டம் #அரக்கோணம் பற்றி சிறு வரலாற்று தகவல்… 1. முற்காலத்தில் #அறுகோணம் என்று அழைக்க‍ப்பட்டு வந்த இப்பெயர்  நாளடைவில் #அரக்கோணம் என்று ஆகி விட்ட‍து. 2.[…]

Read more