அப்பத்தாவும் பாட்டியும் சிரிக்கிறார்கள்

அப்பத்தாவும் பாட்டியும் சிரிக்கிறார்கள்…… ………………………………….. கரியையும் சாம்பல்தூளையும் கொடுத்து பல் விளக்கச் சொன்ன போது பட்டிக்காடு என இளித்த பற்கள் இன்று வேரற்று போனபோது ஓடி நின்றேன்[…]

Read more