நீங்கள் அதிர்ஷடசாலி தான்

​இதை  சேமித்து வைத்து, அடிக்கடி படியுங்கள். இதைப் படிப்பதால், உங்கள் வாழ்க்கை முறை, கவலைகள், பழக்க வழக்கங்களில் மாற்றம் ஏற்படலாம். * உண்ண உணவும், உடுத்த உடையும்,[…]

Read more

அதிர்ஷடசாலி

​இதை சேமித்து வைத்து, அடிக்கடி படியுங்கள். இதைப் படிப்பதால், உங்கள் வாழ்க்கை முறை, கவலைகள், பழக்க வழக்கங்களில் மாற்றம் ஏற்படலாம். * உண்ண உணவும், உடுத்த உடையும்,[…]

Read more

நீங்கள் எந்த அளவு அதிர்ஷடசாலி

நீங்கள் எந்த அளவு அதிர்ஷடசாலி..?? இதை படிங்க..??… இதைப் அறிவதால்.. உங்கள் வாழ்க்கை முறை.. கவலைகள் பழக்க வழக்கங்களில் கூட மாற்றம் ஏற்படலாம்..!! * உண்ண உணவும்..[…]

Read more