அதிசய மனிதர் காமராஜர்

ஒன்பது ஆண்டுகள் முதலமைச்சர்  ஒரு வீடேதும் கட்டவில்லை  நன்றென காரெதும் வாங்கவில்லை  நாளும் கைக்கடிகாரமில்லை சட்டைப் பையில் ஒரு பேனா  தனக்கென வைத்துக் கொள்ளவில்லை  பட்டம் பதவியில்[…]

Read more