குறள் 4: அதிகாரம்: கடவுள் வாழ்த்து :வேண்டுதல் வேண்டாமை

வேண்டுதல் வேண்டாமை இலானடி சேர்ந்தார்க்கு யாண்டும் இடும்பை இல. பொருள்: (வேண்டுதல் = விருப்பம், வேண்டாமை = வெறுப்பு, அடி = கால், யாண்டும் = எப்பொழுதும்,[…]

Read more

குறள் 3: அதிகாரம்: கடவுள் வாழ்த்து :மலர்மிசை ஏகினான்

மலர்மிசை ஏகினான் மாணடி சேர்ந்தார் நிலமிசை நீடுவாழ் வார். திருக்குறள் கதை ஒரு ஊரில் மரவெட்டி ஒருவன் மரத்தை வெட்டி அதில் வரும் பணத்தில் தன் குடும்பத்தை[…]

Read more