அகிப்பழம்

​டிராகன் பழம் /தறுகண்பழம் / அகிப்பழம்/ விருத்திரப்பழம்…. 🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑 டிராகன் பழம் dragon fruit பார்ப்பதற்கு சப்பாத்தி கள்ளி பழம்போல் உள்ளது. உள் நிறமும் அப்படித்தான் இருக்கிறது.[…]

Read more