எந்த வகையான கேன்சராக இருந்தாலும், டாக்டர்களால் கை விடப்பட்ட நோயாளியா.? இங்கு பூரண குணம் அடைந்து தீர்வு காணப்படுகிறது

எந்த வகையான கேன்சராக இருந்தாலும், டாக்டர்களால் கை விடப்பட்ட நோயாளியா.? இங்கு பூரண குணம் அடைந்து தீர்வு காணப்படுகிறது.. மீண்டும் ஒரு முறை நினைவூட்டுகிறேன். உங்கள் நண்பர்களுக்கு இதை தெரிய படுத்தவும் கிட்னி செயல் இழந்து டயாலிசிஸ் செய்து கொண்டிருப்பவரா? இனி டயாலிசிஸ் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை, எந்த வகையான கேன்சராக இருந்தாலும், டாக்டர்களால் கை விடப்பட்ட நோயாளியா.? இங்கு பூரண குணம் அடைந்து தீர்வு காணப்படுகிறது நோயாளிகள் நேரில் செல்ல வேண்டும் என்று கட்டாயம் இல்லை அவர்களை சார்ந்து மற்றொருவர் சென்றால் போதும். பார்வை நாள் ;- வியாழன், ஞாயிறு நாட்களில் மட்டும் . வைத்தியர் மற்றும் மருந்தின் செலவு 100 மட்டுமே. வைத்தியத்திற்கு செல்லும் ரயில் வழி (கர்நாடக மாநிலம்) பெங்களூர் to சிமோகா toஆனந்த புரம் to நரசிபுரா ஈஸ்வர் குமார் 09840012852

எந்த வகையான கேன்சராக இருந்தாலும், டாக்டர்களால் கை விடப்பட்ட நோயாளியா.? இங்கு பூரண குணம் அடைந்து தீர்வு காணப்படுகிறது.. மீண்டும் ஒரு முறை நினைவூட்டுகிறேன். உங்கள் நண்பர்களுக்கு இதை தெரிய படுத்தவும் கிட்னி செயல் இழந்து டயாலிசிஸ் செய்து கொண்டிருப்பவரா? இனி டயாலிசிஸ் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை, எந்த வகையான கேன்சராக இருந்தாலும், டாக்டர்களால் கை விடப்பட்ட நோயாளியா.? இங்கு பூரண குணம் அடைந்து தீர்வு காணப்படுகிறது நோயாளிகள் நேரில் செல்ல வேண்டும் என்று கட்டாயம் இல்லை அவர்களை சார்ந்து மற்றொருவர் சென்றால் போதும். பார்வை நாள் ;- வியாழன், ஞாயிறு நாட்களில் மட்டும் . வைத்தியர் மற்றும் மருந்தின் செலவு 100 மட்டுமே. வைத்தியத்திற்கு செல்லும் ரயில் வழி (கர்நாடக மாநிலம்) பெங்களூர் to சிமோகா toஆனந்த புரம் to நரசிபுரா ஈஸ்வர் குமார் 09840012852Read more at: http://www.tamil247.info/2014/03/blog-post_31.html
எந்த வகையான கேன்சராக இருந்தாலும், டாக்டர்களால் கை விடப்பட்ட நோயாளியா.? இங்கு பூரண குணம் அடைந்து தீர்வு காணப்படுகிறது.. மீண்டும் ஒரு முறை நினைவூட்டுகிறேன். உங்கள் நண்பர்களுக்கு இதை தெரிய படுத்தவும் கிட்னி செயல் இழந்து டயாலிசிஸ் செய்து கொண்டிருப்பவரா? இனி டயாலிசிஸ் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை, எந்த வகையான கேன்சராக இருந்தாலும், டாக்டர்களால் கை விடப்பட்ட நோயாளியா.? இங்கு பூரண குணம் அடைந்து தீர்வு காணப்படுகிறது நோயாளிகள் நேரில் செல்ல வேண்டும் என்று கட்டாயம் இல்லை அவர்களை சார்ந்து மற்றொருவர் சென்றால் போதும். பார்வை நாள் ;- வியாழன், ஞாயிறு நாட்களில் மட்டும் . வைத்தியர் மற்றும் மருந்தின் செலவு 100 மட்டுமே. வைத்தியத்திற்கு செல்லும் ரயில் வழி (கர்நாடக மாநிலம்) பெங்களூர் to சிமோகா toஆனந்த புரம் to நரசிபுரா ஈஸ்வர் குமார் 09840012852Read more at: http://www.tamil247.info/2014/03/blog-post_31.html
எந்த வகையான கேன்சராக இருந்தாலும், டாக்டர்களால் கை விடப்பட்ட நோயாளியா.? இங்கு பூரண குணம் அடைந்து தீர்வு காணப்படுகிறது 04:16 Tamil Fire எந்த வகையான கேன்சராக இருந்தாலும், டாக்டர்களால் கை விடப்பட்ட நோயாளியா.? இங்கு பூரண குணம் அடைந்து தீர்வு காணப்படுகிறது.. மீண்டும் ஒரு முறை நினைவூட்டுகிறேன். உங்கள் நண்பர்களுக்கு இதை தெரிய படுத்தவும் கிட்னி செயல் இழந்து டயாலிசிஸ் செய்து கொண்டிருப்பவரா? இனி டயாலிசிஸ் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை, எந்த வகையான கேன்சராக இருந்தாலும், டாக்டர்களால் கை விடப்பட்ட நோயாளியா.? இங்கு பூரண குணம் அடைந்து தீர்வு காணப்படுகிறது நோயாளிகள் நேரில் செல்ல வேண்டும் என்று கட்டாயம் இல்லை அவர்களை சார்ந்து மற்றொருவர் சென்றால் போதும். பார்வை நாள் ;- வியாழன், ஞாயிறு நாட்களில் மட்டும் . வைத்தியர் மற்றும் மருந்தின் செலவு 100 மட்டுமே. வைத்தியத்திற்கு செல்லும் ரயில் வழி (கர்நாடக மாநிலம்) பெங்களூர் to சிமோகா toஆனந்த புரம் to நரசிபுரா ஈஸ்வர் குமார் 09840012852Read more at: http://www.tamil247.info/2014/03/blog-post_31.html

Leave a Reply