கிருஷ்ண கமலம்

இந்த கிருஷ்ண கமலம் .3 வருடத்துக்கு ஒரு முறை தான் பூக்கும்.100 Violet இலை கௌரவர்கள். 5 Green இலை பாண்டவர்கள். 3 Purple இலை பிரம்மா,விஷ்ணு, மஹேஸ்வரன். நடுவில் சுதர்ஷன சக்கரம்.

2 comments

Leave a Reply