மன முதிர்ச்சி

*மன முதிர்ச்சி என்றால் என்ன?*

1. மற்றவர்களை திருத்துவதை விட்டுவிட்டு நம்மை திருத்திக்கொள்வது


2. அனைவரையும் அப்படியே (குறைகளுடன்) ஏற்றுக்கொள்வது


3. மற்றவர்களின் கருத்துக்களை அவர்கள் கோணத்திலிருந்து புரிந்துகொள்ளுதல்


4. எதை விட வேண்டுமோ அதை விட பழகிகொள்தல்.


5. மற்றவர்களிடமிருந்து எதிர்பார்ப்பதை விடுதல்.


6. செய்வதை மன அமைதியுடன் செய்வது.


7. நம் புத்திசாலித்தனத்தை மற்றவர்களிடம் நிரூபிப்பதை விடுவது.


8. நம் செயல்களை மற்றவர் ஏற்க வேண்டும் என்ற நிலையை விடுதல்.


9. மற்றவர்களுடன் நம்மை ஒப்பிடுவதை விடுதல்.


10. எதற்குமே சஞ்சலப்படாமல் மனதை அமைதியாக வைத்துக்கொள்ள முயற்சித்தல்..


11. நம் அடிப்படை தேவைக்கும், நாம் அடைய விரும்புவற்றிற்கும் உள்ள வேறுபாட்டினை உணர்தல்.


12. சந்தோசம் என்பது பொருள் சம்பந்தப்பட்டது அல்ல என்ற நிலையை அடைதல்.

*இந்த 12 ல் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஏழெட்டையாவது கடைபிடிக்க முயற்சித்தால் வாழ்க்கை எளிதாகிவிடும்.**

ரவிக்குமார் AGP

Leave a Reply