மனிதனின் உடம்பில் 4448

மனிதனின் உடம்பில் 4448 வியாதிகள் உள்ளன என்று தமிழ் சித்தர் அகத்தியர் கூறுகின்றார்.

வாதம் – 84
பித்தம் – 48
கபம் – 96
தனுர்வாயு – 300
சயம் – 7
பெருவயர் – 8
சூலை – 200
கண்நோய் – 96
சிலந்தி – 68
சன்னி – 76
கழலை – 95
சுரம் – 85
மகோதரம் – 7
தலைவீக்கம் – 5
உதிரநோய் – 16
பிளவை – 10
படுவன் – 11
பீலி – 8
உருவசியம் – 5
பேரறிகறப்பான் – 90
கெண்டை – 10
குட்டம் – 20
கதிர்வீச்சு – 3
மதிவட்டை – 5
சோலிநோய் – 16
இசிவு – 6
மூர்ச்சை – 7
வேலிநோய் – 46
மூலம் – 9
கழல்நோய் – 10
கடிவிசம் – 52
கிராணி – 25
பல் நோய் – 76
மாலை கண் – 20
அதிசாரம் – 25
கட்டி – 12
கிருமி – 6
முட்டு நோய் – 30
முதிர் நோய் – 20
சத்தி – 5
கல்லடைப்பு – 80
வாய்வு – 90
திமிர் நோய் – 10
மேகம் – 21
நீராம்பல் – 5
காதுநோய் – 10
விக்கல் – 10
அரோசிகம் – 5
மூக்கறுப்பன் – 10
கடிதோடம் – 500
குத்து வெட்டு – 700
கிரந்தி – 48
பொறிவிடம் – 800
துடிநோய் – 100
பிள்ளைநோய் – 100
குமிழி – 7
விப்புருதி – 18
விசபாகம் – 16
பிரநீர்க்கோவை – 200

மேற்கூறிய வியாதிகளை சோதிக்க மனிதனின் உடலில் 72000 நாடி நரம்புகள் ரத்த குழாய்கள் உள்ளன. மேலும் இதனை சோதிக்க பெருநாடிகள் என்று 10 உள்ளன.

அவையாவன,
1. இடகலை
2. பிங்கலை
3. சுழுமுனை
4. சிகுவை
5. புருடன்
6. காந்தாரி
7. அத்தி
8. அலம்புடை
9.சங்குனி
10. குரு நாடி

மேற்குறியவற்றுள் முக்கிய நாடி,
1. இடகலை :- அபானன் (வாதம்)
2. பிங்கலை :- பிராணன் (பித்தம்)
3. சுழுமுனை :- சமானன் (கபம்) – என்று அறிய வேண்டும்.

அகத்தியர் கவி:

நாடியான் முன்னோர்சொன்ன நற்குறிக்குணங்களாலு
நீடிய விழியினாலு நின்ற நாட் குறிப்பினாலும்
வாடிய மேனியாலு மலமொடு நீரினாலுஞ்
சூடிய வியாதி தன்னைச் சுகம்பெற வருந்தி சொல்லே

சுகம்பெறவங்கமெல்லாஞ் சுருங்கிய குணங்களாய்ந்து
முகங்குறி நாடிமூக்குச் செவிநுத னயனநாடி
அகந்துடி யடக்குநாடி யதுதிசை விடுதிநாடி
உகந்துடி யுந்திநாடி யுண்மையாம் நடைகள்பாரே

– என்று அகத்தியர் நாடிகள் பரிசோதனை செய்யும் முறை பற்றி கூறுகின்றார்.

இதை தவிர கண்ணுக்கு தெரியாத நோய்கள் பல உள்ளன. இதனை இன்றைய விஞ்ஞான உலகத்தில் உள்ள “X-Ray”, “C.T Scan”, “M.R.I Scan” எந்திரங்களினால் கண்டறியமுடியாத நோய்களாவன:

1. காற்று
2. கருப்பு
3. பேய்
4. பிசாசு
5. பில்லி
6.சூனியம்
7. ஏவல்
8. செய்வினை
9. வைப்பு
10. கழிப்பு
11. மருந்து
12. கண்நேறல்

இதனை தஞ்சை பெரியகோவிலில் உள்ள நந்திற்க்கு 12 பற்கள் அமைத்து எங்கள் குருதேவர் தஞ்சை பெரியகோவிலை கட்டிய பதினோராவது பதினென் சித்தர் பிடாதிபதி அண்டபேரண்ட அருட்பேரரசர் எங்கள் தாத்தா கவேரியாற்றங்கரை கருவுறார் உறுதிபடுத்திஉள்ளார்.

Leave a Reply