பாக்கியசாலிகள்

வீட்டின் குடும்ப சூழ்நிலையை புரிந்துக்கொண்டு, எதுக்கும் ஆசைப்படாமல் வளரும் குழந்தைகள் கிடைக்கப்பெற்ற ஏழைப் பெற்றோர்கள் பாக்கியசாலிகள்..

Leave a Reply