பட்டாசு வெடித்தூள் ஏன் வெடிப்பதில்லை ?

பட்டாசினுள் வெடித்தூள் மற்றும் வேதிப்பொருள்கள் ஒருங்கிணைக்கப்பெற்று இறுக்கமாக அடைக்கப்படுகிறது. பட்டாசைப் பற்றவைக்கும்போது, வெடித்தூள் உடனடியாகப் பற்றிக் கொண்டு எராளமான புகை உற்பத்தியாகிறது. இதே நேரத்தில் வெடித்தூள் இறுக்கமாக அடைக்கப்பட்டுள்ள பட்டசினுள் மிகுந்த அழுத்தம் உண்டாகி அதன் காரணமாக பேரொலி எழும்பி வெடிச் சத்தம் உண்டாகிறது. மாறாகப் பட்டாசைப் பிரித்து வெடித்தூளைத் தனியாக எடுத்துப் பற்றவைத்தால் மிகுதியான புகை உண்டாகும் என்பது உண்மையே; ஆனால் அவ்வாறு உண்டாகும் புகை உடனடியாகக் காற்றில் கலந்துவிடுகிறது. இதனால் அழுத்தம் ஏற்படும் வாய்ப்பு அறவே இல்லாமற் போகிறது. எனவே வெடிப்பொலி ஏதும் உண்டாவதில்லை.

Leave a Reply