திருவள்ளுவரின் திருக்குறள் – 302

செல்லா இடத்துச் சினந்தீது செல்லிடத்தும்
இல்அதனின் தீய பிற.


பலிக்காத இடத்தில் (தன்னை விட வலியவரிடத்தில்) சினம் கொள்வது தீங்கு. பலிக்கும் இடத்திலும் (மெலியவரித்திலும்) சினத்தைவிடத் தீயவை வேறு இல்லை.

பலிக்காத இடத்தில் கோபம் கொள்வது நமக்கே தீமை; பலிக்கும் இடத்தில் கோபம் கொண்டாலும் அதை விடத் தீமை வேறு இல்லை.
Where power is none to wreak thy wrath, wrath importent is ill;
Where thou hast power thy will to work, ’tis greater, evil still.
Anger is bad, even when it cannot injure; when it can injure; there is no greater evil.

sellaa idaththuch sinandheedhu sellitaththum
iladhanin theeya piRa

 

http://www.tamil-tutorial.com/thirukural/kural-302

Leave a Reply