கொன்றால் பாவம் – தின்றால் போயிற்று’

ஆடு, கோழி, பன்றி போன்ற வாயில்லா ஜீவன்களை கொன்ற பாவம் தின்றால் போய்விடும் என்று தான் பலரும் நம்பிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். உண்மையில் அப்படியில்லை.

வாயில்லா ஜீவன்களைக் கொல்வதே மிகப் பெரிய பாவம். கொல்லப்பட்ட அந்த இறைச்சியைத் தின்பதால் ஏற்கனவே அவர்கள் சேர்த்திருந்த புண்ணியமும் போய்விடும் என்கிற அர்த்தத்தில் சொல்லப்பட்டது. ஆனால் அசைவச் சாப்பாட்டுப் பிரியர்கள் இதை அப்படியே மாற்றி விட்டார்கள்.

Leave a Reply