குழந்தை

எத்துனை முறைகள் அடித்தாலும், அடுத்த நிமிடமே எதுவும் நடக்காதது போல், ஓடி வந்து நம்மை அணைத்துக் கொள்ளும் தெய்வம்

குழந்தை <3

Leave a Reply