கிராமம் அது ஒரு தனி உலகம்

இதையெல்லம் வார்த்தைகளால் விளக்கி விட முடியாது , வாழ்ந்து தான் பார்க்க வேண்டும் ..
கிராமம் அது ஒரு தனி உலகம்…!

Leave a Reply