தேசிய ஊடகங்களே

தயவுசெய்து கலாச்சாரம் தெரிந்த தமிழர்கள் காட்டு மிராண்டி கன்னடர்களுடன் சரிக்கு சரியாக சண்டையிடுவது போல காட்ட வேண்டாம்..
Dear National Media,
Please STOP projecting that even the civilized Tamil society is rioting brutally just like the Kannadiga Barbarians
#CauveryIssue #ProudTamilian

Leave a Reply