வந்துவிடு

வனங்களில் வாழ்ந்துவிடலாம் வந்துவிடு! 

மனிதர் என்று உருக்கொண்ட அரக்கர்களிடையே 

இனி சடலமாய் கிடப்பதில் கூட

அர்த்தமில்லை.

– FB

Leave a Reply